Sources: National Geographic

คุณลูกวัย14ชาวเดนมาร์ก บอกพ่อว่าจะทำรายงานเรื่องสงครามโลกครั้งที่สอง
คุณพ่อล้อเล่นว่า ไร่ของเรานะ เคยมีเครื่องบินเยอรมันมาตก ลองไปหาดูสิ

ผล

…….. ใช้เครื่องตรวจโลหะ เจอเครื่องBF109ของเยอรมัน พร้อมร่างนักบิน

Advertisements